wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin
Producenci
Chmura tagów
Kontakt
  • Abakus Sp. z o.o.
    Zeberek.pl
    NIP: 749-17-43-210
  • E-mail:biuro@zeberek.pl
  • Telefon609513246
  • Godziny działania sklepuOdbiór zamówień: poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 12.00-14.00. Prosimy wcześniej dzwonić:)

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW
W SKLEPIE INTERNETOWYM ZEBEREK.PL


Obowiązuje od 25.05.2018 r.
 
 
 
Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniżeszego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Abakus Sp. z o.o., za pośrednictwem sklepu internetowego zeberek.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Abakus Sp. z o.o usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 
§1. DEFINICJE


Adres Przedsiębiorcy: Abakus Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 40A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Adres korespondencyjny to: Sklep Zeberek, ul. Wróblewskiego 37, 45-760 Opole
tel. kontaktowy: 609 513 246, adres e-mail: biuro@zeberek.pl

Adres reklamacyjny to: Sklep Zeberek, ul. Wróblewskiego 37, 45-760 Opole
tel. kontaktowy : 609 513 246, adres e-mail: biuro@zeberek.pl


Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) firmę kurierską
b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie
c) Inspost S.A z siedziba w KrakowieDowód zakupu - faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r. z późniejszymi zmianami i innymi stosowanymi przepisami prawa.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

Kupujący - Konsument albo Klient

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Płatność- metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę określoną w cenniku dostaw


Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Sprzedający - oznacza:
Abakus sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000132437, posiadająca numer NIP 749-17-43-210

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie zeberek.pl

Termin realizacji - podany w godzinach lub dniach czas jaki jest potrzebny na przygotowanie towaru do wysyłki. 

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.


Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;
d) została wydana Konsumentowi w stanie niezupełnym;
e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeśli te czynności zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej przez Sprzedającego
f) nie ma ona właściwości o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza do obrotu rzecz w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego, lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

-
§2. WARUNKI OGÓLNE

 
1. Nabywcą towarów, oferowanych w sklepie internetowym www.zeberek.pl jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
4. Sklep internetowy www.zeberek.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 
5. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu internetowego www.zeberek.pl w chwili składania zamówienia.
 
6. Ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.zeberek.pl są podane w polskiej walucie i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 
 7.  Wszystkie produkty oferowane w sklepie zeberek.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Sprzedający nie udziela Kupującemu odrębnej gwarancji w rozumieniu art.577 Kodeksu Cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie (producentów i importerów) dla produktów znajdujących się w sklepie, co oznacza 2 letni okres gwarancyjny na wszystkie produkty sprzedawane w sklepie.

9. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w formie pdf, wzoru formularza odstapienia od umowy w formie pdf, lub linków do samodzielnego pobrania niniejszego regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.

b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy, oraz regulaminu.


10. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.zeberek.pl , należy je wszystkie wyłączyć.

11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie www.zeberek.pl

 
§3. ZAMÓWIENIE

 
1. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta. 
 
2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być powtarzana wielokrotnie:
a) dodanie do koszyka produktów,
b)wybór rodzaju dostawy
c) wybór rodzaju płatności
d) wybór miejsca wydania rzeczy ( miejsca dostawy),
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku "Złóż zamówienie".

4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on klienta w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia.
5. Zmiany w zamówieniu Nabywca może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Nabywca może zrezygnować w całości lub części ze złożonego zamówienia do momentu jego wysłania.
 
6. Zamówienia już zapłacone: jeżeli Nabywca zrezygnuje z takiego zamówienia zwrot pieniędzy następuje przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe.
 
7. Zmiany w zamówieniu i rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 609 513246 lub kontakt mailowy na adres biuro@zeberek.pl

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu Zeberek. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (tj. częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia). 

 
9. Nabywca może śledzić za pośrednictwem stron sklepu internetowego status zamówienia. 
 
 
10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


 
§4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 
1. Przy każdym towarze podany jest czas wysyłki. Jest to czas, który upływa od chwili zaksięgowania pieniędzy na koncie, lub wybrania przesyłki pobraniowej do chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu.
 
2. Zamówienie na towary o różnych podanych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości zamówionych produktów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. 
 
3. Całkowity czas realizacji zamówienia = czas kompletowania towaru + czas dostawy przez pocztę lub firmę kurierską.
 
4. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem sklep internetowy www.zeberek.pl wysyła do klienta wiadomość, na adres email klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Nabywca może:

a. zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;

b. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;

c. wyrazić zgodę na podzielenie zamówienia na kilka paczek.

 
§5. WYSYŁKA

 
1. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą:

-Poczty Polskiej.
-Kuriera 
-paczkomatów Inpost
 
2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu 

3. Cennik transportu

Poczta Polska

przelew - 11,99 zł
pobranie - 16,99

Kurier

przelew - 10,99 zł
za pobraniem - 13,99 zł

Paczkomaty InPOST

przelew - 8,50 zł
pobranie - 10,50 zł

4. Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 
§6. PŁATNOŚCI

 
1. Możliwe są następujące formy płatności:
 
- przelewem na konto bankowe: Alior Bank nr 20 2490 0005 0000 4520 4381 0388
 
- za pobraniem- płatność przy odbiorze gotówką listonoszowi, kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru
 
2. Koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu 

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.


4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi na wskazany adres e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Kupującemu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

9. Należność za zwrócony towar zostanie przesłana na wskazane przez Kupującego konto bankowe lub adres.
 
 
 
§8. REKLAMACJE


1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2.Sprzedający odpowiada przed konsumentem za wady przedmiotu przez okres 2 lat od wydania przedmiotu.

3. Konsument zgłasza reklamację do Sprzedającego mailem lub telefonicznie.


4. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

5.  Konsument, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, może:
 
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady

6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
 
 a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 b. żądać usunięcia wady.

9. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, na własny koszt.

10. W przypadku braku możliwości wymiany rzeczy na nową lub usunięcia wady, Sprzedający zwróci Konsumentowi w ciągu 14 dni od otrzymania wadliwej rzeczy koszty zakupu.


11. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. Koszt wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

13. Sprzedający jest obowiązany przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:
 
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.

15. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.


16. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

18. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

19. W terminach określonych w §8 pkt 10-16 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

20. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

21. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §8, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

22. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

23. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

24. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta  wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.
 
 
 
§9. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 

1. Administatorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie, która znajduje się pod adresem
http://www.zeberek.pl/polityka-prywatnosci-cookies-pm-44.html
i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

 
 
§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 


1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 
  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 
  4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 
Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §7 Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.


Formularz odstąpienia od umowy


Imię i nazwisko konsumenta                                                                 Miejscowość, data

Adres zamieszkania


                                                                             
                                                                                Abakus Sp. z o.o.
                                                                                ul. Wróblewskiego 37
                                                                                45-760 Opole
                                        OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
                                         ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWAOświadczam, że zgodnie z art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządoąną przez produkt niebezpieczny ( DZ.U nr 22, poz 271 ze zm.)

odstępuję od umowy zawartej w dniu..................................................., 


Proszę o zwrot kwoty.................... zł ( słownie.................................................................złotych)
przelewem bankowym na konto nr.............................................................................................
lub przekazem pocztowym na adres...............................................................................................
...................................................................................................................................................                                                                                                    Podpis Konsumenta

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl